خواص تخم مرغ برای پوستخواص تخم مرغ براي پوست:

سفيده تخم مرغ حاوي مرطوب كنندگي است كه به بسته شدن منافذ باز پوست كمك ميكند.سفيده تخم مرغ علاوه بر سفيدي پوست باعث از بين رفتن جوش ها نيز ميشود و موجب استحكام پوست و روشن شدن آن ميشود